Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem adwokata Jacka Sosnowskiego w TVP2

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/22373567/jak-odzyskac-pieniadze-z-konta-zmarlego

Poniżej także bardziej szczegółowe omówienie tematu:

Po półrocznym vacatio legis, z dniem 18 października br., zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, które znacznie poprawiają sytuację „spóźnialskich” spadkobierców, a więc takich, którzy nie złożyli oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu majątku spadkowego w ustawowym terminie. Zmiana nastąpiła również w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe, dlatego jak najszybciej należy zapoznać się z nowymi regulacjami.

Najistotniejszą zmianą, wprowadzoną do prawa spadkowego ostatnią nowelizacją jest zapis, który stanowi, iż brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczoną, do wysokości czynnej spadku, odpowiedzialnością za długi spadkowe. Przypomnijmy, w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, nie złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku w ustawowo zakreślonym terminie, skutkowało prostym przyjęciem spadku przez takiego spadkobiercę, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, co często kończyło się tym, że spadkobierca „z własnej kieszeni” musiał dopłacać, aby uregulować długi pozostawione przez spadkodawcę. Przepisy oczywiście od wskazanej zasady przewidywały wyjątki, jak np. że osoba niemająca zdolności do czynności prawnych zawsze spadek dziedziczyła z dobrodziejstwem inwentarza, jednak generalna zasada był wprost przeciwna, dlatego jeśli wobec spadkobiercy nie zachodził szczególny przypadek powodujący, że spadek taka osoba odziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza, to zawsze istniało ryzyko, że poniesienie się odpowiedzialność za długi spadkodawcy w wysokości wyższej niż otrzymane aktywa spadkowe, dlatego obecne uregulowania są znacznie korzystniejsze dla każdego potencjalnego spadkobiercy.

Zobacz także:

Jak ustalić gdzie zmarły posiadał rachunki bankowe

Jak odzyskać środki osoby zmarłej z ZUS i OFE

Kolejna wprowadza zmiana w zakresie prawa spadkowego, dotyczy sporządzania wykazu inwentarza, która oczywiście jest ściśle związana ze wskazaną powyżej zmianą w zakresie dziedziczenia majątku spadkowego z dobrodziejstwem inwentarza. Do czasu wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa spadkowego, ustalenie majątku spadkowego, a więc wchodzących do spadku długów oraz przedmiotów stanowiących aktywa spadku, następowało w spisie inwentarza, który przeprowadzał komornik sądowy. Jednak spis inwentarza sporządzany przez komornika generował dodatkowe koszty, przez co wiele osób odwlekało w czasie przeprowadzenie postępowania spadkowego. Nowe przepisy wprowadziły jednakże alternatywę dla spisu inwentarza, w postaci wykazu inwentarza. Wykaz inwentarza jest dokumentem sporządzanym przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu, wspólnie bądź osobno, ustawodawca pozostawił więc decyzję w tym zakresie uznaniu osób uprawnionych. Sporządzony wykaz można złożyć w sądzie bądź przed notariuszem, wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. W wykazie inwentarza z należytą starannością należy ujawnić przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a więc z chwili śmierci spadkodawcy, a także długi spadkowe i ich wysokość również według stanu z chwili otwarcia spadku. W przypadku ujawnienia, po złożeniu wykazu inwentarza, przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie, składający wykaz powinien go uzupełnić, zgodnie z regulacjami dotyczącymi składania wykazu inwentarza. Pamiętać także należy, iż wykaz inwentarza, który zostanie następnie złożony w sądzie, należy sporządzić według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Druk wzoru wykazu inwentarza jest udostępniany bezpłatnie w budynkach sądów rejonowych i ich wydziałach zamiejscowych, budynkach sądów okręgowych oraz ich ośrodkach zamiejscowych i wydziałach zamiejscowych oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Ministra Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych. W wykazie inwentarza sporządzanym według wzoru należy zamieścić m.in.: imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy, oraz imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza.

Generalną zasadą wprowadzoną nowymi przepisami jest, iż spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Taki spadkobierca nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu, jeśli więc kilka uprawnionych osób złoży wykazy inwentarza, które nie są ze sobą zgodne, może pojawić się, wobec spadkobiercy, który jakieś długi spadkowe pominął, zarzut podstępnego ich zatajenia, który może doprowadzić do przykrych konsekwencji. Jak zostało powyżej wskazane, w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Wskazane ograniczenie odpowiedzialności odpada jednak, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. Oznacza to, że jeśli wykaz inwentarza zostanie sporządzony przez spadkobiercę bez zachowania dobrej woli, z świadomym ukrywaniem długów bądź aktywów spadkowych, spadkobierca w takiej sytuacji nie będzie chroniony nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza i jego odpowiedzialność za długi spadkowe będzie pełna, a więc taka, jakby przyjął spadek w sposób prosty.

Inaczej natomiast kształtuje się odpowiedzialność spadkobiercy, gdy o pewnych długach po prostu nie wiedział i dlatego nie ujawnił ich w spisie inwentarza. Zgodnie bowiem z obecnymi regulacjami, spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku, a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił. Jeśli natomiast spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Powyższe nie dotyczy jednak spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

WYWIAD W TVP2 – Ostatnie zmiany w prawie spadkowym 2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

thirteen + ten =