Nie wiedzieć dlaczego dosyć często można spotkać się z opinią, że jeżeli dana osoba mieszka na stałe za granicą to wówczas nie może być spadkobiercą spadkodawcy z Polski. Oczywiście we wskazanym twierdzeniu nie ma ani ziarenka prawdy, gdyż dla prawa spadkowego bez znaczenia jest gdzie spadkobierca mieszka na stałe oraz jakie posiada obywatelstwo, pamiętać jednakże należy, że jeżeli osoba mieszkająca poza granicami została powołana do spadku, wszelkie formalności związane z jego nabyciem i działem należy przeprowadzić w Polsce.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, z wnioskiem nie musi więc wystąpić sam spadkobierca, stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku).

W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Notariusz może z kolei sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia będzie jednakże możliwe tylko w sytuacjach bezspornych oraz gdy nie ma wątpliwości co do kręgu spadkobierców. Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, czyli od śmierci spadkodawcy, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien przede wszystkim wskazywać osobę, po której sąd ma stwierdzić nabycie spadku. Istotne jest, że tylko co do tej osoby sąd jest związany wnioskiem. Sąd nie może więc stwierdzić nabycia spadku po innym spadkodawcy, aniżeli wskazany przez wnioskodawcę. Oprócz tego wniosek powinien określać tytuł powołania do dziedziczenia oraz osoby powołane do spadku, jednakże treść wniosku w tym zakresie nie jest wiążąca dla sądu, co oznacza, że sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które zostały wskazane we wniosku lub które wskazali uczestnicy.

Przeczytaj także:

Zmarła osoba bliska – prawo spadkowe poradnik

Sąd bowiem bada z urzędu, kto jest spadkobiercą, a w szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po określonym spadkobiercy może być złożony w każdym czasie, gdyż ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy, rozprawa jest obligatoryjna w przypadku stwierdzenia nabycia spadku. Na rozprawę sąd wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Wydane przez sąd postanowienia powinno uwzględniać cały spadek oraz wszystkich spadkobierców. To zaś oznacza, że sąd nie może stwierdzić nabycia spadku względem części majątku spadkowego albo tylko w stosunku do niektórych spadkobierców.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest dział majątku spadkowego, czyli faktyczny podział spadku pomiędzy spadkobierców. Przedmiotem działu spadku są wyłącznie jego aktywa, mimo że spadek tworzą zarówno prawa, jak i obowiązki cywilnoprawne. Długi spadkowe przypadają współspadkobiercom z mocy prawa w następstwie dokonanego podziału aktywów i za długi te od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność w stosunku do wielkości udziałów.

Dział spadku może zostać przeprowadzony poprzez zawarcie umowy pomiędzy spadkobiercami lub może przeprowadzić go sąd. Zniesienie wspólności majątku spadkowego oraz tryb i sposób przeprowadzenia działu spadku zależą więc przede wszystkim od woli spadkobierców. Umowny (pozasądowy) dział spadku możliwy jednakże będzie tylko w przypadku zgody wszystkich spadkobierców. Sądowy dział spadku występuje jednak najczęściej, gdy spadkobiercy nie zawrą umowy o dział spadku, a przynajmniej jeden ze spadkobierców złoży w sądzie wniosek o dział spadku.

Podział majątku spadkowego między spadkobierców może być dokonany jednym z trzech sposobów: przez podział fizyczny spadku między wszystkich spadkobierców odpowiednio do wielkości ich udziałów spadkowych; przez przejęcie spadku, czyli przyznanie jednemu lub kilku spadkobiercom składników spadku z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców, bądź przez podział cywilny spadku, a więc przez sprzedaż spadku osobie trzeciej spoza kręgu spadkobierców i podział uzyskanej kwoty między spadkobierców odpowiednio do wielkości ich udziałów spadkowych.

Mieszkam za granicą i dostałem spadek, co muszę zrobić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 4 =