Nie wiedzieć dlaczego dochodzenie zapłaty zachowku przez spadkobierców nie uwzględnionych w testamencie, lub którzy w inny sposób nie otrzymali należnego im udziału w majątku spadkowym, zawsze kojarzy się z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego, a jak wiadomo z procesem wiąże się stres oraz koszty, dlatego wiele osób często z tego powodu rezygnuje z ubiegania się o należne im świadczenie. 

Wiedzieć jednakże należy, że zapłatę zachowku wcale nie musi poprzedzać proces sądowy, gdyż kwestię spłaty może regulować ugoda zawarta pomiędzy zobowiązanym, a uprawnionym do zachowku, która de facto może zostać zawarta zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku, przepisy w tym względzie nie zawierają bowiem żadnego ograniczenia, gdyż ugodowemu zakończeniu sprawy nadaje się priorytet.

Zawarcie ugody w sprawie zapłaty zachowku wymaga oczywiście podjęcia i przeprowadzenia negocjacji w celu ustalenia jej warunków, co niestety nie zawsze jest łatwe i przyjemne, jeśli jednak strony sprawy o zachowek osiągną konsensus to zawarte porozumienie bezwzględnie powinno przybrać formę pisemną, a więc wszelkie ustalenia powinny zostać spisane, zaś dokument zawierający warunki zawartej ugody powinien zostać sporządzony w tylu egzemplarzach ile osób zawarło ugodę.

Zawarcie ugody w formie pisemnej wydaje się wręcz oczywiste, gdyż w ten sposób każda ze stron ugody będzie mieć pewność, że ustalone warunki nie zostaną jednak po kilku dniach odrzucone przez drugą stronę, a także pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień co do wykonania samej ugody, np. terminu płatności zachowku. W ugodzie o zachowek przede wszystkim wskazać należy jej strony, a więc uprawnionego do zachowku oraz zobowiązanego do jego zapłaty, a także spadkodawcę po którym uprawnionemu należy się zachowek, w tym miejscu wpisujemy więc imię i nazwisko spadkodawcy, ostatnie miejsce zamieszkania oraz datę jego śmierci.

Następnie dobrze jest w ugodzie wskazać jakie przedmioty i nieruchomości wchodziły w skład majątku spadkowego oraz jaką przedstawiają one wartość, gdyż w ten sposób nie będzie wątpliwości w jakiej wysokości zachowek się należy, a także umożliwi to, w razie zatajenia przez zobowiązanego do zapłaty zachowku przedmiotów nabytych w drodze dziedziczenia, późniejsze dochodzenie podwyższenia zachowku.

W interesie zobowiązanego do zapłaty zachowku istotne natomiast jest, aby ugoda zawierała zapis, że postanowienia w niej zawarte wyczerpują wszystkie roszczenia uprawnionego dotyczące zachowku po określonym spadkodawcy, gdyż w ten sposób zobowiązany do zapłaty zachowku będzie mieć pewność, że gdy wywiąże się z postanowień zawartych w ugodzie, uwolni się od obowiązku zapłaty zachowku w wyższej wysokości.

Roszczenie o zapłatę zachowku jest roszczeniem pieniężnym, co oznacza, że uprawniony do zachowku może żądać zapłaty określonej kwoty, która będzie odpowiadać wysokości należnego mu w spadku udziału, jednakże w przypadku ugody o zachowek nic nie stoi na przeszkodzie, aby jej strony ustaliły, iż zamiast zapłaty konkretnej sumy, spełnienie świadczenia z tytułu zachowku nastąpi w postaci świadczenia majątkowego o innym niż pieniężny charakterze, w szczególności roszczenie o zachowek może zostać zaspokojone poprzez przekazanie uprawnionemu określonego przedmiotu ze spadku.

Zarówno w przypadku, gdy ugoda o zachowek stanowi, że roszczenie uprawnionego zostanie zaspokojone poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty, jak i gdy tytułem zachowku uprawniony ma otrzymać określony przedmiot majątkowy, w ugodzie powinien zostać wskazany termin spełnienia świadczenia oraz ewentualne negatywne konsekwencje, gdy zobowiązany do zachowku terminu tego nie dotrzyma, np. że w przypadku opóźnienia w płatności uprawnionemu będą należeć się odsetki za nieterminową spłatę.

Świadczenie tytułem zachowku zwykle nie stanowi jakiejś bardzo wygórowanej kwoty, jednakże często się zdarza, że uprawniony nie dysponuje kwotą, aby spełnić roszczenie uprawnionego w całości, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby ugoda o zachowek zawierała ratalny harmonogram spłat zachowku na rzecz uprawnionego.

Zawarcie ugody o zachowek możliwe jest tylko wówczas, gdy uprawniony do zachowku porozumie się ze zobowiązanym na tyle aby ustalić niezbędne kwestie, podejmując negocjacje w sprawie o zachowek, zarówno jedna, jak i druga strona, musi więc wykazać się dobrą wolą oraz iść na pewne ustępstwa, biorąc jednakże pod uwagę korzyści z jej zawarcia, np. brak kosztów procesu czy szybsze załatwienie sprawy, warto przynajmniej rozważyć zawarcie ugody.

Jak spisać ugodę o zachowek?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty + three =